ADRES

Kalmoes 5
2954 NB Alblasserdam

TELEFOONNUMMER

0031 6 12309634

ALGEMENE GEGEVENS

a.groenendijk@gasmeettechniek.nl

www.gasmeettechniek.nl

                     Gasmeettechniek.nl                      voor Training & Consultancy

In 2020 is Adri Groenendijk van start gegaan met zijn zelfstandige en onafhankelijke onderneming Groenendijk Gasmeettechniek. Adri heeft vele jaren gewerkt als installatietechnicus, projectleider en docent gasmeettechniek. Hij is zelf gasmeetkundige, operationeel veiligheidskundige en deskundige ATEX (explosieveiligheid) en biogasrisico’s. Adri zet zijn didactische kwaliteiten graag in voor praktische gasmeetopleidingen en adviseert bedrijven over gasmeten en gasdetectiesystemen. Weinigen kennen de wegen, de mogelijke alternatieven, de verplichtingen en eventuele eisen van inspectiediensten, certificerende instellingen en verzekeraars als hij. Gedegen advies zorgt voor (kosten)efficiënte oplossingen en voorkomt overbodige investeringen. Goede opleidingen borgen de veiligheid op de werkvloer. En ze voorkomen ongevallen.

Onze ervaringen

Adri Groenendijk heeft brede ervaring in:

INDUSTRIE

Chemische industrie
Metaal producerende industrie
Olie- en gasindustrie
Zuivel verwerkende industrie

SCHEEPVAART

Binnen- en zeevaart
Cruiseschepen, ferries & jachten
Visserij
Reparatiebedrijven

OVERHEID

Brandweer
Defensie
Drinkwater producerende bedrijven
Rioolwaterzuivering

DIVERSEN

Afvalverwerking
Logistieke sector
Offshore
Parkeergarages

Risico’s zijn overal

De hele dag maken we – bewust of onbewust – keuzes om iets te doen of te laten. Of we een risico nemen of niet, hoe we ons gedrag afstemmen op de situatie. We doen dat in het verkeer, bij het oversteken van de straat, bij de uitoefening van onze hobby’s en op het werk. Waar we privé tot op zekere hoogte zelf mogen bepalen aan welke gevaren we ons lijf blootstellen, moeten we ons op het werk houden aan de wet.

De Arbowet schrijft ons vrij uitgebreid en dwingend voor hoe we ons dienen te gedragen: werknemers moeten risico’s voor zichzelf, hun collega’s en anderen (‘derden’) voorkómen. Een van de verraderlijkste risico’s die er zijn, schuilt in de lucht om ons heen. Schone lucht lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We kunnen maar heel kort zonder zuurstof en zijn talloze onzichtbare gassen en dampen die de atmosfeer om ons heen tot een explosief of giftig mengsel kunnen maken.

Heel vaak produceren we die gassen zelf, door ‘mengen en roeren’, door iets te verbranden, te verhitten, te laten gisten, enzovoorts. Ongewild kunnen we daar het slachtoffer van worden, want onze neus slaat in de meeste gevallen geen alarm, of pas als het te laat is. Gelukkig beschikken we over kennis en technische hulpmiddelen: de gasmeettechniek waakt over onze veiligheid en onze gezondheid.

Gasmeettechnieken

Nadat een gasmeetkundige heeft bepaald welk risico (dat kunnen er ook meerdere tegelijk zijn) hij in een bepaalde situatie kan verwachten, moet hij de volgende vraag beantwoorden: hoe kunnen we de grootte van het gevaar betrouwbaar in beeld krijgen?

Dat vergt kennis van processen en van het gedrag en de aard van gassen. Hij moet naast de gassoort ook een redelijke inschatting kunnen maken van de te meten concentratie. Met die gegevens kiest hij een geschikt meetprincipe waarmee langs chemische of natuurkundige weg de aanwezigheid van een bepaald doelgas en de concentratie met de gewenste nauwkeurigheid en selectiviteit kan worden vastgesteld.

In draagbare gasmeetinstrumenten toegepaste principes zijn: katalytisch, infrarood, elektrochemisch en foto-ionisatie, allemaal met hun eigen voor- en nadelen en eigenaardigheden. Het meetbereik van zijn instrument moet ongeveer ‘kloppen’ met de concentratie, zodat die voldoende nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Niet te vergeten: de omstandigheden waaronder de meting plaats gaat vinden. Temperatuur, luchtvochtigheid en andere gassen dan het ‘doelgas’ kunnen metingen onmogelijk maken of leiden tot onjuiste resultaten en zelfs defecte sensoren.

In a nutshell

Het siert u dat u de moeite hebt genomen om bovenstaande bescheiden introductie in de wereld van de gasmeettechniek door te nemen. Het is ingewikkelde maar interessante materie die uitnodigt tot verdere studie. Liefst niet alleen van papier; dat is vooral geschikt voor de theoretische achtergrondkennis en om af en toe iets na te slaan. Goed gasmeten is een vaardigheid die je in de praktijk moet zien, voelen en ervaren. Je moet het dóen. Oefening baart kunst. De juiste uitvoering van een meting en de goede interpretatie van meetresultaten kan van levensbelang zijn, vooral waar het om veiligheid gaat.

Contact

Zoekt u technische ondersteuning bij uw plannen op het gebied van draagbare (persoonlijke) of vaste gasdetectie?
Of bent u op zoek naar gedegen kennis in de vorm van een training?
Neem nu contact met ons op.